Logo en hokzele

Foto contact

Contact

Contact:


Algemene info en vragen:

Mail HOKZELE

Secretariaat:
Martine Smet
F. Timmermansstraat 12
9240 Zele
tel. 052/44-86-17
E-mail

Ledenbeheer:
Gaston Poppe
Roskotstraat 58
9240 Zele
tel. 052/44-55-59

Info Documentatiecentrum:

Karel De Wilde (verantwoordelijke Documentatiecentrum)
tel. 052/45-14-12
E-mail
Annemie D’hooge (voorzitter HOK Zele)
tel. 052/44-50-69
E-mail

Info Museum "ZEELS ERFGOED":

Annemie D’hooge (voorzitter HOK Zele)
tel. 052/44-50-69
E-mail